Tuesday, April 03, 2007

Hukum membaca Alqur'an sedang Haid

Dalam Hukum Fiqh wanita yang sedang Haid atau Nifas atau laki-laki dan perempuan dalam kedaan Junub (belum Mandi Besar) tidak boleh:
a. Shalat
b. Puasa
3. Duduk di Masjid
c. Menyentuh Al-Qur'an
d. Tawaf

Tentang membaca Al-Qur'an para ulama berbeda pendapat:
Ada yang membolehkan, ada yang melarangnya, ada pula yang membolehkan membaca Qur’an yang dihafalnya saja.
Pendapat yang rajih (kuat) boleh membacanya, apalagi untuk belajar. Juga boleh duduk di Masjid kalau tuntuk mendengarkan pangajian (Talim) (lihat Sayid Sabiq : Fiqh Sunnah hl 68)

Wallahu ‘Alam
Mohamad Joban

No comments:

Post a Comment